ولادت حضرت مهدی قطعی است

و اما این ادعا که هیچ کس از وجود پسری برای «حسن بن علی» خبر نداده، مطلبی است بسیار نادرست و مخالف با واقع، بلکه اطمینان به وجود فرزندی به نام «مهدی» برای «حسن بن علی»، بیشتر از اطمینانی است که در باره وجود سایر فرزندان افراد از راههای متعارف حاصل می گردد. به خاطر اینکه اثبات ولادت فرزند، برای انسان از چندین راه ممکن است:

اول: به این طریق که قابله و یا زن دیگری در هنگام ولادت حاضر شود و در حضور مردم به فرزند بودن مولود، برای شخص مورد نظر، تصریح کند.

دوم: صاحب فراش اعتراف کندکه صاحب فرزندی گردیده است.

سوم: دو نفر مسلمان عادل شهادت دهند که پدر، اقرار به وجود فرزند کرده است.

در مورد «مهدی» همه این راهها به اثبات رسیده است. به این گونه که گروه زیادی از اهل فضل و علم و از مردان و زنان متدین و با خدا، همواره از «حسن بن علی» نقل کرده اند که شخص وی به وجود فرزندی به نام «مهدی» اعتراف نموده ودر حضور آنان به امامتش بعد از خود تصریح کرده است. و به بعضی آنان «مهدی» را در حال طفولیت و به بعضی دیگر در حالی که به صورت جوان نورسی بوده، نشان داده است.

و نیز این مطلب به اثبات رسیده که شخص «مهدی» پس از پدرش، پرسشهای شیعیان را پاسخ می داده و به آنان امر و نهی می کرده و شیعیان، وجوه مالی خود را به نمایندگان وی تسلیم می کرده اند و من نامهای عده ای از افرادمورد اطمینان که این مطالب را از «حسن بن علی» نقل کرده و همواره در حضورش بوده اند و نیز اسامی بیشتر کسانی که پس از «حسن بن علی» به خدمتش می رسیده اند، در کتابهایم خصوصاً در کتاب «الارشاد فی معرفة اللَّه علی العباد» و کتاب «الایضاح فی الامامة و الغیبة» نقل کرده ام، کسانی که طالب آگاهی بیشترند به آنها رجوع کنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید